Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ στα προγράμματα "εθελουσίας εξόδου"

ΠΡΟΣΟΧΗ στα προγράμματα "εθελουσίας εξόδου"

ΕΝΩΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΤΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠ’ ΟΨΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

Συνάδελφοι

Όπως σας ενημερώσαμε διεξοδικά και στην Γενική μας Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου με θέμα την επιστολή της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ με την οποία, απευθυνόμενη αποκλειστικά και μόνο στους εργαζόμενους του εργοστασίου της Χαλκίδας «προσφέρει» οικονομικά κίνητρα για «εθελουσία έξοδο», θα θέλαμε να μελετήσετε το παρόν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, πριν αποφασίσετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.

1. Μειωμένη σύνταξη : Όσοι αποφασίσουν να καταφύγουν στην πρόωρη σύνταξη, θα λάβουν μειωμένη σύνταξη σε ποσοστό 6% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη, μείωση η οποία θα είναι συνεχής για όλα τα χρόνια ζωής του συνταξιούχου.

2. Φορολόγηση των οικονομικών κινήτρων με αυξημένο συντελεστή : Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3863/2010 (Νέο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικά, εργασιακά, επενδύσεις ΦΚΑ, ρύθμιση οφειλών κλπ) «η εκ μέρους του εργοδότη παροχή οικονομικών κινήτρων πάσης φύσεως σε εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρηση και τη συνταξιοδότηση, γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταβολής αυτής της παροχής στην αρμόδια ΔΟΥ του εργαζόμενου. Στην περίπτωση αυτή το οικονομικό κίνητρο υπάγεται στο άρθρο 8 παρ. 14 του ν. 3842/2010. Σύμφωνα δε με την τελευταία αυτή διάταξη παροχές σε χρήμα (μπόνους) πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών (...) φορολογούνται ως εξής : για συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ εάν καταβληθούν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως 10% επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται στην κλίμακα του άρθρου 9 (δηλαδή ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες). Ποσά, όμως, που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα : Μέχρι 20.000 με 50%, 20.001 - 40.000 με 60%, 40.001 - 60.000 με 70%, 60.001 - 80.000 με 80% και 80.001 και άνω με 90%. Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται στην ουσία η απαγόρευση κάθε εθελούσιας-πρόωρης συνταξιοδότησης, με το σκεπτικό ότι τα προγράμματα αυτά διαμορφώνουν αίσθημα κοινωνικής αδικίας, οδηγούν στην αποχώρηση έμπειρων και ικανών εργαζομένων από τον παραγωγικό ιστό της χώρας και - κυρίως - η συμμετοχή σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου προκαλεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με δυσβάστακτα αναλογιστικά ελλείμματα (οικονομικό βάρος στις δαπάνες και δυνάμει υστέρηση, λόγω πρώιμης αποχώρησης από τον εργασιακό βίο, στα έσοδα).

3. Ειδική μηνιαία Εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ : Περαιτέρω, στην φορολόγηση των κινήτρων αποχώρησης με αυξημένο φορολογικό συντελεστή θα πρέπει να προστεθεί η ιδιαίτερη επιβάρυνση των συνταξιούχων οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος μέσω της επιβολής «ειδικών» εισφορών. Έτσι, για συντάξεις από 1.700 ευρώ και άνω, η εισφορά αναπροσαρμόστηκε με το Μεσοπρόθεσμο (άρθρο 44 παρ. 10, 11 και 12 Ν. 3986/2011) ως εξής : i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 6%. ii. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 7%, iii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600€, ποσοστό 9%, iv. Για συντάξεις από 2.600,01 έως 2.900€, ποσοστό 10%, v. Για συντάξεις από 2.900,01€ έως 3.200€, ποσοστό 12%, vi. Για συντάξεις από 3.200,01 έως 3.500€, ποσοστό 13% και vii. Για συντάξεις από 3.500,01€ και άνω, ποσοστό 14%.

Επιπρόσθετα, από 1.8.2011, στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής: i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 6%. ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 8% και iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%. Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011, από 1/9/2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής : Για συντάξεις από 300,01€ έως 350€, ποσοστό 3%, για συντάξεις από 350,01€ έως 400€, ποσοστό 4%, για συντάξεις από 400,01€ έως 450€, ποσοστό 5%, για συντάξεις από 450,01€ έως 500€, ποσοστό 6%, για συντάξεις από 500,01€ έως 550€, ποσοστό 7%, για συντάξεις από 550,01€ έως 600€, ποσοστό 8%, για συντάξεις από 600,01€ έως 650€, ποσοστό 9% και για συντάξεις από 650,01€ και άνω, ποσοστό 10%.

4. Περικοπές για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους : Ήδη δε με τον Ν. 4024/2011, από 1/11/2011 στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ (άρ. 2 παρ. 1). Για την παραπάνω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011.

5. Περικοπές επικουρικών συντάξεων : Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, από 1/11/2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ, το τμήμα της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, το οποίο, μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ, μειώνεται κατά ποσοστό 30%, το ποσό, όμως, της σύνταξης μετά την ανωτέρω μείωση, δεν δύναται να υπολείπεται των 150 ευρώ.

6. Περιορισμοί στην απασχόληση συνταξιούχων : Τέλος, για όσους συνταξιούχους συνεχίσουν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται και δεν έχουν συμπληρώσει το 55ό έτος της ηλικίας τους, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους (κύριας και επικουρικής) (άρ. 16 παρ. 1 ν. 3863/2010).

7. Εκ νέου άνοιγμα του ασφαλιστικού ; : Σ΄ όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί η συζήτηση για εκ νέου άνοιγμα του ασφαλιστικού μετά το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, που θα επιφέρει νέες, άγριες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς οι ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας από το «κούρεμα» αναμένεται να είναι πολύ μεγάλες, ενώ το κράτος αδυνατεί να στηρίξει τα Ταμεία αντισταθμίζοντας τη μείωση της περιουσίας τους. Μάλιστα, με βάση το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού οι κρατικές επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων θα είναι ουσιωδώς μειωμένες. Στις 25 Νοεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στο Υπουργείο Εργασίας οι αναλογιστικές μελέτες για τις επικουρικές συντάξεις. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος μέσω του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε και θα κριθεί αν θα απαιτηθούν νέες «διορθωτικές» ρυθμίσεις σε ταμεία, για τα οποία οι αναλογιστικές μελέτες θα διαπιστώσουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Τα οικονομικά δεδομένα των Ταμείων σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στους δανειστές θα εξετασθούν και από το κλιμάκιο της τρόικας. Παράλληλα,  υπό τις υφιστάμενες συνθήκες μείωσης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων εντείνεται και ο κίνδυνος περαιτέρω οριζόντιας μείωσης των κύριων συντάξεων μετά την άνοιξη του 2012. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ήδη το ΙΚΑ σχεδιάζει να καταβάλει με δανεικά τις συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου.

         

        Χαλκίδα  Νοέμβριος 2011