Βρισκεστε εδω : ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Απόφαση για RDF- ΑΓΕΤ Μηλάκι

Απόφαση για RDF- ΑΓΕΤ Μηλάκι

Την ίδια χρονική στιγμή που κλείνει το εργοστάσιο της Χαλκίδας έρχεται και η επιβράβευση.....
Αυτή είναι, η αδειοδότηση για τη καύση του RDF στην ΑΓΕΤ στο Μηλάκι Αλιβερίου.....
Μετά την πλήρη αφωνία των Δημ. παραγόντων......
Αλγεινή η όλη μεθόδευση .....

Η απόφαση :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαλκίδα : 27/03/2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΔΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Χαϊνά 93 Αρ. πρωτ. : 1144/Φ.14/674
Ταχ. Κώδικας : 34100 Χαλκίδα
Πληροφορίες : Δ. Μανώλης
Τηλέφωνο : 2221353402
fax : 2221036044
e-mail : manolis.d@evia.pste.gov.gr
Θέμα : Άδεια Λειτουργίας μετά από επέκταση με συγκρότημα τροφοδοσίας του κύριου
καυστήρα με στερεά υπολείμματα ανακύκλωσης της βιομηχανίας παραγωγής
τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» στο Μηλάκι Αλιβερίου.
θέση : «Μηλάκι Αλιβερίου» Δ.Ε..: Ταμυνέων Δήμος : Κύμης - Αλιβερίου Νομός : Εύβοιας
ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 23.51 Δ.Ο.Υ. : ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΦΜ : 094000823
Όχληση : ΥΨΗΛΗ Κατάταξη : Α1
Εκπρόσωπος : CARLOS CASADO SANCHEZ
Επιβλέπων : ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Μ. ΤΕΕ : 85976
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις» και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ A’ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
β) Τις διατάξεις της Υ.Α αριθ. οικ.483/35/Φ15/17-01-2012 (ΦΕΚ158Β/3-2-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών … ».
γ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 182/2005 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και συντονισμού της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέχωση αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης …» (ΦΕΚ Α’ 80).
στ) Τις με αριθ. πρωτ. 802/126/20-01-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 139 Β’/09-02-2011) & υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ) 98793/3222/11-11-11 « Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων…..» (ΦΕΚ 2768 Β’/02-12-2011) όπως συμπληρώθηκε με την οικ. 71364/1867/2012 (ΦΕΚ 2069 Β’/03-07-2012) Απόφαση.
ζ) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 25520/1069/06-03-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων στον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» (ΦΕΚ 567 Β’/12-03-2013).
η) Το από 06-02-2013 Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» με  αριθ. πρωτ. 829. ΑΔΑ: ΒΕ267ΛΗ-ΩΥ4
Σελίδα 2 από 4
θ) Το με αριθ. πρωτ. 829/Φ.14/674/11-02-2013 έγγραφό μας για τον προσδιορισμό
δικαιολογητικών.
ι) Την από 18-02-2013 αίτησή της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» με αριθ. πρωτ. 1144 με την
υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και υπευθύνων δηλώσεων.
ια) Την με αρίθ. πρωτ. 1924/Φ.14/674/25-06-2010 Άδεια Λειτουργίας.
ιβ) Την με αριθ. πρωτ. 2537/Φ.14/674/24/07-09-2010 Άδεια Εγκατάστασης.
ιγ) Την με αριθ. πρωτ. 47564/07-11-2011 Δήλωση ένταξης στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011.
ιδ) Την με αριθ. πρωτ. 2480/Φ.14/674/24/18-05-2012 Θεώρηση επικαιροποιημένου
διαγράμματος κάλυψης.
ιε) Την με αρίθ. πρωτ. 160275/29-06-2009 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και την υπ’ αριθ. οικ. 167579/17-05-2010 τροποποίηση αυτής.
ιστ) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 212972/01-08-2012 τροποποίηση των (ιδ) σχετικών εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
ιζ) Την με αρίθ. πρωτ. 13690/31-12-2010 χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης υγρών
προϊόντων αφαλάτωσης (αλμόλοιπων) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Πρόνοιας της Ν.Α.
Εύβοιας.
ιη) Την με αριθ. πρωτ. 19249/3144/21-04-2011 Έγκριση παρέκκλισης από τις ισχύουσες
πολεοδομικές διατάξεις ως προς το ύψος, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας
«ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» σε γήπεδο εκτός σχεδίου, στη θέση Μηλάκι, Δημοτικής Ενότητας
Ταμυνέων, Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
ιθ) Την με αριθ. 99/2012/08-06-2012 άδεια οικοδομής από την Διεύθυνση Πολεοδομίας Κύμης.
κ) Το από 30-11-2012 Πόρισμα Ελεγκτών Δόμησης (Τελικό).
κα) Το με αριθ. πρωτ. 419 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 1366/18-01-2013 Πιστοποιητικό Ενεργητικής
Πυροπροστασίας πό την Π.Υ. Χαλκίδας.
κβ) Τις με αριθ. πρωτ. 1578/06-07-2010 και 1523/13-07-2010 άδειες χρήσης νερού από την
Γενική Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
κγ) Το ΦΕΚ 8784 Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.Μ/21-08-2012 που αφορά την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
κδ) Την από 21-02-2013 Έκθεση Αυτοψίας.
κε) Την από 01-03-2013 Εισηγητική έκθεση.


Αποφασίζουμε
Χορηγούμε Άδεια Λειτουργίας αόριστης διάρκειας μετά από επέκταση με συγκρότημα
τροφοδοσίας του κύριου καυστήρα με στερεά υπολείμματα ανακύκλωσης στην βιομηχανία
παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» στο Μηλάκι Αλιβερίου», σύμφωνα με  την (ια) σχετική άδεια εγκατάστασης.

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
α) θέση:«Μηλάκι Αλιβερίου» Δ.Ε.:Ταμυνέων Δήμος:Κύμης - Αλιβερίου Νομός:Εύβοιας
β) Κάτοχος: «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ»
γ) Είδος Εγκατάστασης : Τσιμεντοβιομηχανία
δ) Πίνακας _________:
Άξια Μηχ/κου Εξοπλισμού
Ισχύς
Κινητήρια
(ΚW)
Θερμική
(KVA) (€)
Αρχικής εγκατάστασης : 51.187,86 180,00 301.558.426,00
Επέκτασης – Εκσυγχρονισμού 150,00 00,00 1.200.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 51.337,86 180,00 302.758.426,00
ε) Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς μηχανημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος : 2.022
(KW).
ΑΔΑ: ΒΕ267ΛΗ-ΩΥ4
Σελίδα 3 από 4
στ) Ατμολέβητες Δεν υπάρχουν
ζ) Δεξαμενές - χωρητικότητα Δεν υπάρχουν
2. ΟΡΟΙ :
α) Να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγειά των εργαζόμενων (π.χ.προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ.)
β) Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και η παράβαση των όρων της αποτελεί παράβαση της παρούσας.
γ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
δ) Να προσκομισθούν σε διάστημα τριών μηνών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
έκδοση άδειας λειτουργίας ή απαλλακτικού του υπάρχοντος Η/Ζ.
3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
Για την απαιτούμενη (σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Β.Δ. από 16-3-50 και 24-11-53 και των Π.Δ.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.
4. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της αδειοδοτούσας αρχής, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού η νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.
5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή εντός (15) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010).
Μ.Ε.Α
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης
Δημήτριος Γιαννάκος
Μηχ/γος - Ηλεκ/γος Μηχανικός με Β΄ β
ΑΔΑ: ΒΕ267ΛΗ-ΩΥ4